Prawo

Ustawy:

Ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o Agencji Mienia Wojskowego (Dz. U. z 2016 r. poz. 614 z późn. zm.) [https://www.amw.com.pl/uploads/prawo/Nowe/Ustawa_z_dnia_10_lipca_2015r._o_Agencji_Mienia_Wojskowego_tekst_jednolity.pdf] (.pdf, 1040.13 kB)
Ustawa z dnia 5 października 2016 r. o zmianie ustawy o Agencji Mienia Wojskowego (Dz. U. poz. 1789) [https://www.amw.com.pl/uploads/prawo/Ustawa_z_dnia_5_pazdziernika_2016_r_o_zmianie_ustawy_o_Agencji_Mienia_Wojskowego_Dz.U._poz._1789.pdf] (.pdf, 57.84 kB)
Ustawa z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 207) [https://www.amw.com.pl/uploads/prawo/wam/akty_57_1462445941.pdf] (.pdf, 231.74 kB)
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 z późn zm.) [https://www.amw.com.pl/uploads/prawo/Dz_U_2015_782_-j_t_-Gospodarka_nieruchomosciami_.pdf] (.pdf, 624.39 kB)
Ustawa z dnia 8 lipca 2005 r. o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2014 r. poz. 1090 z późn. zm.) [https://www.amw.com.pl/uploads/prawo/Ustawa_z_dnia_8_lipca_2005_r_o_realizacji_prawa_do_rekompensaty_z_tytulu_pozostawienie_nieruchomosci_poza_obecnymi_granicami_Rzeczypospolitej_Polskiej_-_tekst_ujednolicony.pdf] (.pdf, 141.35 kB)
Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa (Dz. U. z 2013 r. poz. 194 z późn. zm.) [https://www.amw.com.pl/uploads/prawo/Nowe/ustawa z dnia 29 listopada 2000 r.pdf] (.pdf, 879.48 kB)
Ustawa z 22 czerwca 2001 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1017 z późn. zm.) 7. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) [https://www.amw.com.pl/uploads/prawo/Nowe/ustawa z 22 czerwca 2001r.pdf] (.pdf, 1096.64 kB)
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 907 z późń zm.) [https://www.amw.com.pl/uploads/prawo/Dz_U_2013_907_-j_t_-Prawo_zamowien_publicznych_.pdf] (.pdf, 719.69 kB)
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) [https://www.amw.com.pl/uploads/prawo/Dz_U_2013_885_-j_t_-Finanse_publiczne_.pdf] (.pdf, 741.30 kB)
Ustawa z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 z późn. zm.) [https://www.amw.com.pl/uploads/prawo/ustawa_z_dnia_13_pazdziernika_1998_r_Przepisy_wprowadzajace_ustawy_reformujace_administracje_publiczna_-_tekst_ujednolicony.pdf] (.pdf, 283.58 kB)
Ustawa z dnia 21 listopada 2008 roku o służbie cywilnej (Dz. U. z 2014 r. poz. 1111 z późn. zm.) [https://www.amw.com.pl/uploads/prawo/ustawa_osluzbie_cywilnej_z_2008r.pdf] (.pdf, 6270.58 kB)
Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 696 z późn. zm.) [https://www.amw.com.pl/uploads/prawo/Ustawa_z_dnia_19_grudnia_2008_r_o_partnerstwie_publiczno-prywatnym_-_tekst_ujdenolicony.pdf] (.pdf, 164.61 kB)
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2014 r. poz. 782 z późń. zm.) [https://www.amw.com.pl/uploads/prawo/Dz_U_2014_782_-j_t_-Dostep_do_informacji_publicznej_.pdf] (.pdf, 175.23 kB)

Rozporządzenia wykonawcze do ustawy o Agencji Mienia Wojskowego lub przepisy starsze w tym zakresie (zgodnie z kolejnością przywołania w ustawie):

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie nadania statutu Agencji Mienia Wojskowego [https://www.amw.com.pl/uploads/prawo/Rozporzadzenie_Ministra_Obrony_Narodowej_z_dnia_27_grudnia_2016_r._w_sprawie_nadania_statutu_Agencji_Mienia_Wojskowego.pdf] (.pdf, 112.02 kB)
Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 8 lutego 2005 r. w sprawie funduszy i gospodarki finansowej Wojskowej Agencji Mieszkaniowej (Dz. U. z 2005 r. Nr 30, poz. 255 z późn. zm.) [https://www.amw.com.pl/uploads/prawo/wam/akty_6_1133247314.pdf] (.pdf, 384.74 kB)
Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 lutego 2005 r. w sprawie trybu przekazywania mienia Wojskowej Agencji Mieszkaniowej (Dz. U. z 2005 r. Nr 27, poz. 223 z późn. zm.) [https://www.amw.com.pl/uploads/prawo/wam/akty_7_1133247473.pdf] (.pdf, 174.19 kB)
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego trybu przekazywania mienia Skarbu Państwa Agencji Mienia Wojskowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 140, poz. 1482) [https://www.amw.com.pl/uploads/prawo/Szczegolowy_tryb_przekazywania_mienia_Skarbu_Panstwa_AMW.pdf] (.pdf, 83.72 kB)
Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 lutego 2016 r. w sprawie gospodarowania lokalami mieszkalnymi przez Agencję Mienia Wojskowego (Dz. U. z 2016 r. Nr 275) [https://www.amw.com.pl/uploads/prawo/wam/akty_55_1462445385.pdf] (.pdf, 342.15 kB)
Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 lipca 2016 r. w sprawie norm powierzchni użytkowej podstawowej przysługujących żołnierzom zawodowym (Dz.U. z 2016, poz. 1211) [https://www.amw.com.pl/uploads/prawo/rozporzadzenie_MON_z_29.07.2016_r._w_sprawie_norm.pdf] (.pdf, 685.28 kB)
Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 września 2016 r. w sprawie opłat za używanie lokali mieszkalnych będących w dyspozycji Agencji Mienia Wojskowego (Dz.U. z 2016, poz. 1568) [https://www.amw.com.pl/uploads/prawo/Rozporzadzenie_MON_z_dnia_21.09.2016_r._w_sprawie_oplat_za_uzuywanie_lokali_mieszkalnych_bedacych_w_dyspozycji_AMW.pdf] (.pdf, 777.81 kB)
Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 17 marca 2016 r. w sprawie przydziału kwatery albo innego lokalu mieszkalnego przez Agencję Mienia Wojskowego (Dz. U. z 2016 r., poz. 419 [https://www.amw.com.pl/uploads/prawo/rozporzadzenie_MON_w_sprawie_przydzialu_kwatery.pdf] (.pdf, 1749.25 kB)
Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 lipca 2016 r. w sprawie warunków i trybu wypłaty odprawy mieszkaniowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1195) [https://www.amw.com.pl/uploads/formularze/Nowe/rozporządzenie MON z 25 lipca 2016 w sprawie odprawy poz 1195.pdf] (.pdf, 883.83 kB)
Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 listopada 2015 r. w sprawie wypłaty świadczenia mieszkaniowego (Dz. U. z 2016 r. poz. 185) [https://www.amw.com.pl/uploads/prawo/wam/akty_56_1462445635.pdf] (.pdf, 108.94 kB)
Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 września 2016 r. w sprawie zakwaterowania w internatach i kwaterach internatowych oraz odpłatności za to zakwaterowanie (Dz.U. z 2016 r. poz. 1600) [https://www.amw.com.pl/uploads/prawo/rozporzadzenie_MON_w_sprawie_zakwaterowania_w_internatach.pdf] (.pdf, 965.29 kB)
Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia31 stycznia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wypłaty świadczenia mieszkaniowego (Dz.U. z 2017 r., poz. 218) [https://www.amw.com.pl/uploads/prawo/rozporzadzenie_MON_zmieniajace_rozporzadzenie_w_sprawie_swiadczenia.pdf] (.pdf, 305.61 kB)

Inne akty normatywne zewnętrzne:

Rozporządzenie Rady Ministrów z 3 grudnia 2001 r. w sprawie rodzajów broni i amunicji oraz wykazu wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, na których wytwarzanie lub obrót jest wymagana koncesja (Dz. U. Nr 145, poz. 1625 z późn. zm.) [https://www.amw.com.pl/uploads/prawo/Nowe/rozporządzenie Rady Ministrów z 3 grudnia 2001r.pdf] (.pdf, 69.46 kB)
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 października 1993 r. w sprawie zasad organizowania przetargu na sprzedaż środków trwałych przez przedsiębiorstwa państwowe oraz warunków odstąpienia od przetargu (Dz. U. Nr 97, poz. 443 z późn. zm.) [https://www.amw.com.pl/uploads/prawo/Nowe/Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 października 1993r.pdf] (.pdf, 3610.21 kB)
Zarządzenie Nr 21 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 1 lipca 2004 r. w sprawie szczegółowego trybu sporządzania planów przekazywania Agencji Mienia Wojskowego niektórych składników mienia Skarbu Państwa będącego w trwałym zarządzie lub władaniu organów i jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych (Dz. Urz. MSWiA Nr 9, poz. 21 z późn. zm.) [https://www.amw.com.pl/uploads/prawo/Sporzadzanie_planow_przekazywania_AMW_niektorych_skladnikow_mienia_Skarbu_Panstwa.pdf] (.pdf, 64.98 kB)
Zarządzenie Nr 922 Komendanta Głównego Policji z dnia 5 września 2005 r. w sprawie zasad współpracy jednostek organizacyjnych Policji w zakresie zbywania lub likwidacji niektórych składników majątku ruchomego (Dz. Urz. KGP Nr 15, poz.107) [https://www.amw.com.pl/uploads/prawo/Zasady_wspolpracy_jednostek_Policji_majatek_ruchomy.pdf] (.pdf, 89.45 kB)

Ustawa z 10 lipca 2015r. o Agencji Mienia Wojskowego

Art. 5.1 Agencja jest agencją wykonawczą w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.2), nadzorowaną przez Ministra Obrony Narodowej.
2. Agencja działa na podstawie ustawy i statutu.
3. Siedzibą Agencji jest miasto stołeczne Warszawa.
4. W skład Agencji wchodzą:
1) Biuro Prezesa Agencji;
2) oddziały regionalne Agencji.

PEŁNA TREŚĆ USTAWY
...

TA STRONA UŻYWA COOKIE. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Korzystanie z naszego serwisu internetowego bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce.

X Zamknij
PRZEJDŹ DO ANKIETY