Warszawa,

Warszawa

ul. Franciszka Kawy 30/13

Warszawa

Location

Voi.: mazowieckie, District: warszawski, Community: Warszawa, dzielnica Bemowo, Polska

ul. Franciszka Kawy 30/13

Surface

land area: ha

useful area: 49,00 m2

Real estate category

residential

List -

List positions:

  1. Surface 49,00 m2
    Asking price 238 247,00 PLN

 

Pobierz wykaz

Regional office Warszawa

Agnieszka Gnat, Specialist

(Real Property Unit)

Phone: (+48 22) 326 10 67

E-mail: a.gnat@amw.com.pl

 

Tracking the status

Podając swój adres e-mail otrzymasz wiadomość z informacją o zmianie statusu nieruchomości,np. informację o przetargu, zmianie daty przetargu, lub informację o wykazie.

Tell me about the change in the property status.

Estate description

Location

Działka ew. nr 65/12, obręb 6-08-08, położona jest przy ul. F. Kawy 7 w Warszawie, dzielnicy Bemowo.

Description

W bezpośrednim otoczeniu przedmiotowej działki znajduje się zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna. W dalszej odległości dominują tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. Działka nie jest ogrodzona. Kształt działki zbliżony jest do trapezu o bokach 32 m x 18 m x 23 m x 20 m.

Działka zabudowana jest budynkiem stacji hydroforowej. W ewidencji budynków oznaczony jest on symbolem „i” – inne budynki niemieszkalne. Powierzchnia zabudowy wynosi 93 m2. Budynek stacji hydroforowej stanowi budynek murowany, o jednej kondygnacji nadziemnej. Stacja nie zasila w wodę żadnych budynków. Została wyłączona z eksploatacji w 2009 r. Budynek hydroforni został wybudowany w 1967 r.  Jest częściowo wpuszczony w ziemię, posiada płaski dach, kryty papą. Elewacja budynku wymaga naprawy, drzwi wejściowe dwuskrzydłowe drewniane – dość zniszczone. Duże zużycie techniczne budynku. Dla budynku nie zostało sporządzone świadectwo charakterystyki energetycznej.

Wokół budynku teren jest płaski. Działka porośnięta jest nielicznymi drzewami przy linii granicznej.
W południowej części działki znajdują się miejsca parkingowe o utwardzonej powierzchni.

Przedmiotowa nieruchomość powstała w wyniku podziału nieruchomości, oznaczonej jako działka o nr 65 z obrębu 6-08-08, zatwierdzonej decyzją nr 37/03 z dnia 22.12.2003 r.

Przedmiotowa działka nie posiada urządzonego wjazdu / zjazdu z dróg publicznych na nieruchomość.

Nabywca we własnym zakresie i na własny koszt uzgodni i urządzi wjazd/zjazd na nieruchomość.

Przez teren działki przebiega podziemne uzbrojenie techniczne terenu (urządzenia: wodociągowe, kanalizacyjne, elektryczne, ciepłownicze), nie stanowiące własności AMW i nie podlegające sprzedaży. Zastosowanie do nich mają właściwe przepisy kodeksu cywilnego, dotyczące służebności.

Nabywca zobowiązany będzie do zapewnienia sobie we własnym zakresie i na własny koszt stosownych pozwoleń, do podłączenia się do sieci i do zawarcia umów na dostawę mediów oraz do wykonania przyłączy zgodnie z obowiązującymi przepisami i wymaganiami dostawców mediów.

Offer details

Nieruchomość znajduje się w obszarze nie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Wg Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m. st. Warszawy, przyjętego Uchwałą nr LXXXII/2746/06 Rady m. st. Warszawy z dnia 10.10.2006 r. ze zm., obszar w którym mieści się przedmiotowa nieruchomość, oznaczony symbolem M1.20 określony został jako tereny o przewadze zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, dla których ustala się priorytet dla lokalizowania funkcji mieszkaniowej i niezbędnych inwestycji celu publicznego z zakresu infrastruktury społecznej, terenów ogólnodostępnej zieleni urządzonej i sportu powszechnego oraz usług podstawowych, dopuszcza się lokalizowanie funkcji usługowej, z zaleceniem by udział tej funkcji kształtował się do 40% powierzchni zabudowy na terenie.

Dla przedmiotowego terenu, na podstawie uchwały Rady m. st. Warszawy Nr  LXXXVI/2537/2010 z dnia 15.07.2010 r., zmienionej uchwałą Rady m. st. Warszawy Nr XLIX/1363/2013 z dnia 17.01.2013 r., sporządzany jest projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedli Bemowo III i Bemowo V (etap: uzgadnianie i opiniowanie planu).

Część nieruchomości, na której znajdują się miejsca parkingowe, wykorzystywana jest bezumownie przez podmioty trzecie.

...

THIS WEBSITE USES COOKIES. By using this website you consent to the use of cookies in accordance with the current browser settings. Your continued use of our website without changing your web browser settings means that the cookies will be stored on your memory device. More information can be found in our privacy policy.

Accept
PRZEJDŹ DO ANKIETY