Warszawa, dz. 72, lok. 6U-47

Warszawa

ul. Brygady Pościgowej 6

dz. 72, lok. 6U-47

Warszawa

Location

Voi.: mazowieckie, District: warszawski, Community: Warszawa, dzielnica Praga Pd., Polska

ul. Brygady Pościgowej 6

Surface

land area: 0,4335 ha

useful area: 125,55 m2

Real estate category

other

List - Rent

List positions:

  1. Surface 125,55 m2
    Asking price 2 260,00 PLN

 

Pobierz wykaz

Regional office Warszawa

Dominika Kropiewnicka, Specialist

(Real Property Unit)

Phone: (+48 22) 326 10 80

E-mail: d.kropiewnicka@amw.com.pl

 

Tracking the status

Podając swój adres e-mail otrzymasz wiadomość z informacją o zmianie statusu nieruchomości,np. informację o przetargu, zmianie daty przetargu, lub informację o wykazie.

Tell me about the change in the property status.

Estate description

Location

Nieruchomość zabudowana położona w Warszawie, na terenie dzielnicy Praga Południe w rejonie ulic: Brygady Pościgowej, Kwiatkowskiego, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka o numerze 75 z obrębu 3-06-01.

Description

Działka nr 75 położona jest bezpośrednio przy urządzonej drodze – ul. Brygady Pościgowej. Kształt działki zbliżony jest do trapezu. Nieruchomość zabudowana jest budynkiem nieczynnej stacji hydroforowej. W ewidencji budynków oznaczony jest on symbolem „i” – inne budynki niemieszkalne. Powierzchnia zabudowy wynosi 75 m2. Budynek stacji hydroforowej stanowi budynek murowany, o jednej kondygnacji nadziemnej. Wokół budynku uformowane są nasypy, przez co teren przybiera formę kopca. Stacja nie zasila w wodę żadnych budynków.

Budynek stacji hydroforowej posiadał przyłącze wodne, kanalizacyjne i energetyczne. Przez teren działki przebiega podziemne uzbrojenie techniczne terenu w tym sieć gazowa, wodociągowa, elektroenergetyczna i teleinformatyczna, nie stanowiące własności AMW i nie podlegające sprzedaży. Zastosowanie do nich mają właściwe przepisy kodeksu cywilnego, dotyczące służebności.

W południowej oraz wschodniej granicy działki znajdują się utwardzone miejsca parkingowe. Na działce znajduje się roślinność niska oraz nieliczne drzewa. Działka nie posiada urządzonego wjazdu / zjazdu z dróg publicznych. Nabywca we własnym zakresie i na własny koszt uzgodni i urządzi wjazd/zjazd na nieruchomość.

Teren znajduje się w zasięgu istniejącej i projektowanej sieci infrastruktury technicznej podstawowego znaczenia. Warunki podłączenia określą gestorzy sieci miejskich.

Nabywca zobowiązany będzie do zapewnienia sobie we własnym zakresie i na własny koszt stosownych pozwoleń, do podłączenia się do sieci i do zawarcia umów na dostawę mediów oraz do wykonania przyłączy zgodnie z obowiązującymi przepisami i wymaganiami dostawców mediów.

W bezpośrednim otoczeniu przedmiotowej działki znajduje się zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna.

W ewidencji gruntów przedmiotowa nieruchomość oznaczona jest symbolem B – tereny mieszkaniowe.

...

THIS WEBSITE USES COOKIES. By using this website you consent to the use of cookies in accordance with the current browser settings. Your continued use of our website without changing your web browser settings means that the cookies will be stored on your memory device. More information can be found in our privacy policy.

Accept
PRZEJDŹ DO ANKIETY