Konstancin - Jeziorna, dz. 76

Location

Voi.: mazowieckie, District: piaseczyński, Community: Konstancin-Jeziorna, Polska

ul. Długa

Surface

land area: 0,3287 ha

useful area: 0,00 m2

Media

electricity

water

gas

sewerage

So far predominant function

residential

Real estate category

residential

retail, service

Contact

Regional office Warszawa

Aneta Bartuszek, Real Estate Senior Specialist

(Real Estate Management Section)

Phone: (+48 22) 326 10 90

E-mail: a.bartuszek@amw.com.pl

 

Małgorzata Paciorek, Head Specialist

(Marketing and Public Relations)

Phone: (+48 22) 314 99 23

E-mail:

 

Tracking the status

Podając swój adres e-mail otrzymasz wiadomość z informacją o zmianie statusu nieruchomości,np. informację o przetargu, zmianie daty przetargu, lub informację o wykazie.

Tell me about the change in the property status.

Estate description

Location

Nieruchomość położona w Konstancinie – Jeziorna, przy skrzyżowaniu ulicy Chopina i ul. Długiej w odległości ok. 2 km od drogi krajowej nr 721 Piaseczno – Warszawa.

Description

Działka nr 76 (obręb 03-04) stanowi teren niezabudowany o regularnym kształt. Nieruchomość jest ogrodzona, na jej terenie występują liczne drzewa. Działka położona w atrakcyjnej pod  względem walorów przyrodniczych i krajobrazowych lokalizacji, na terenie  willowym. W bezpośrednim otoczeniu nieruchomości dominuje zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, działki niezabudowane a także działka nr 75 będąca przedmiotem odrębnej procedury przetargowej prowadzonej przez AMW. Dojazd do działki odbywa się drogą utwardzoną. Nieruchomość usytuowana jest bezpośrednio przy drogach publicznych, u zbiegu ulic: Chopina (posiadającej status drogi gminnej) i Długiej (posiadającej status drogi powiatowej o numerze 2814 W).

Nieruchomość nie posiada urządzonego wjazdu / zjazdu z dróg publicznych. Nabywca we własnym zakresie i na własny koszt uzgodni i urządzi wjazd/zjazd na nieruchomość.

Ze względu na fakt, iż teren działki jest nieuzbrojony nabywca zobowiązany będzie do zapewnienia sobie we własnym zakresie i na własny koszt stosownych pozwoleń, do podłączenia się do sieci i do zawarcia umów na dostawę mediów oraz do wykonania przyłączy zgodnie z obowiązującymi przepisami i wymaganiami dostawców mediów.

W pasach drogowych ulic: Chopina i Długiej znajdują się następujące urządzenia infrastruktury podziemnej: sieć telefoniczna, wodociągowa, kanalizacyjna, elektryczna, gazowa.

Offer details

Zgodnie z Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Konstancin – Jeziorna działka nr 75 położona jest na terenie przeznaczonym pod usługi oraz zabudowę mieszkaniową jednorodzinną na działkach leśnych, oznaczonym na rysunku planu symbolem ULs/MNLs oraz w części na terenie przeznaczonym pod komunikację – ulica dojazdowa, oznaczonym na rysunku planu symbolem KD.

Działka położona jest w strefie koncentracji usług, w strefie „B” ochrony uzdrowiskowej (na której obowiązują postanowienia statutu uzdrowiska) oaz w strefie ochrony urbanistycznej Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (dla którego obowiązującym aktem prawnym jest Rozporządzenie Nr 3 Wojewody Mazowieckiego z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, w odniesieniu do lasów i zadrzewień, wód, zmian krajobrazu i powierzchni ziemi oraz lokalizacji inwestycji).

...

THIS WEBSITE USES COOKIES. By using this website you consent to the use of cookies in accordance with the current browser settings. Your continued use of our website without changing your web browser settings means that the cookies will be stored on your memory device. More information can be found in our privacy policy.

Accept
PRZEJDŹ DO ANKIETY